mind foundation history filtered  mind foundation history filtered

Patrząc wstecz: Dwa lata Fundacji MIND

Rozwój organizacji badawczej i zawodowej

Tłumaczenie: Jagoda Maćkowiak

Ten post dostępny jest także w języku: English English Magyar Magyar

MIND Foundation

MIND Foundation Team

Post written by Dr. Henrik Jungaberle and Lucca Jaeckel in 2018. Revised in 2020 by Marvin Däumichen, MA.

View full profile ››
Our work at MIND relies on donations from people like you.
If you share our vision and want to support psychedelic research and education, we are grateful for any amount you can give.
   Donate
    514686027
  • News
  • 7 minutes
  • 24 grudnia, 2018
Share:

Ten wpis na blogu zawiera historyczny opis korzeni MIND Foundation i obejmuje tylko pierwsze dwa lata rozwoju organizacyjnego MIND Foundation.

Disclaimer: This blog post translation has been contributed and reviewed by volunteers. The contributors do not represent the MIND Foundation. If you find mistakes or inconsistencies, or if something in the translation seems unclear, please let us know – we are thankful for any improvements.
If you want to help with your linguistic skills, please write to the same link and join the blog post translators!

“Człowiek nauki nie dąży do natychmiastowego rezultatu. Nie spodziewa się, że jego zaawansowane pomysły zostaną chętnie rozpowszechnione. Jego praca jest jak praca ogrodnika – na przyszłość. Jego obowiązkiem jest stworzenie podstaw dla tych, którzy przyjdą i wskazanie im drogi.”

Nikola Tesla

Poniższy wpis na blogu oferuje retrospektywne spojrzenie na okres kształtowania Fundacji MIND w latach 2017 i 2018, co umiejscowiło naszą organizację na styku badań naukowych i ich praktycznych zastosowań.

Wstęp

26 listopada 2016 roku w Berlinie grupa 26 badaczy, terapeutów i zwolenników wkopała kamień węgielny pod Fundację MIND. Wkrótce potem uzgodniono wspólną wizję “ustanowienia doświadczenia psychodelicznego jako cennego narzędzia rozwoju osobistego i społecznego”. Ponadto ustalono środki niezbędne do osiągnięcia tego celu: edukację opartą na dowodach naukowych i wysokiej jakości badania nad wyzwaniami, zagrożeniami i potencjałem odmiennych stanów świadomości, czy to wywołanych przez substancję, czy też nie, oraz ich sensowne zastosowanie w praktyce terapeutycznej i pod kątem rozwoju osobistego. Bez wątpienia renesans psychodeliczny1,2 stał się punktem wyjścia dla wielu grup zainteresowanych doświadczeniem psychodelicznym, począwszy od społeczeństw sieciowych, poprzez organizacje pozarządowe nakierowane na badania, aż po instytucje akademickie i te finansowane ze środków publicznych. Biorąc pod uwagę to ogromne spektrum, zdecydowaliśmy się poświęcić wiele czasu i energii na początku działalności MIND, aby stworzyć fundament dla profesjonalnej organizacji, na którą udało nam się wyrosnąć. Jako nasze podstawowe wartości zdefiniowaliśmy profesjonalizm i innowacyjność, budowanie więzi i społeczności oraz uczciwość i współczucie. Wartości te, wraz z przejrzystością i naukowym podejściem, ukształtowały naszą organizację, a obecnie jesteśmy niezależnym, zarejestrowanym zgodnie z prawem niemieckim, przedsiębiorstwem użyteczności publicznej.

Charakterystyka Fundacji MIND

Fundacja MIND powstała jako organizacja pod dachem FINDER, będącej charytatywną organizacją non-profit zarejestrowaną zgodnie z prawem niemieckim. Fundacja MIND ma zasięg europejski, ale gromadzi również sprzymierzeńców z całego świata, dlatego też uzgodniliśmy, że jej głównym językiem będzie angielski. Podczas gdy MIND zostało założone jako organizacja naukowa zajmująca się projektowaniem, wspieraniem i realizacją projektów badawczych, naszym celem było również wspieranie profesjonalistów w dziedzinie terapii i medycyny. MIND popiera transdyscyplinarne podejście i promuje rozwój nauki psychodelicznej oraz jej praktycznych zastosowań w celu ułatwienia rozwoju człowieka, zdrowia i dobrego samopoczucia, interwencji opartych na dowodach naukowych, świadomej polityki i budowania społeczności.

Aby zrealizować nasze ambicje, eksperymentowaliśmy z różnymi strukturami organizacyjnymi i komitetami koordynatorów, w tym z pięcioosobowym zarządem, małym segmentem płatnych pracowników i większą grupą wysoce zaangażowanych wolontariuszy, a jednocześnie rozwijaliśmy się, stawaliśmy się bardziej profesjonalni i dążyliśmy do osiągnięcia jak najlepszych wyników, biorąc pod uwagę nasze ograniczone zasoby. W związku z tym, w ciągu pierwszych dwóch lat naszej działalności, pogrupowaliśmy naszych pracowników na komitety. Ostatecznie, MIND zaoferowało trzy rodzaje członkostwa: dla naukowców, profesjonalistów i przyjaciół, które w dużej mierze pozostały niezmienione.

Struktura organizacji w latach 2017 i 2018

Zarząd Fundacji MIND

MIND zaczęło się jako inicjatywa dr hab. Henrika Jungaberle i dr Andrei Jungaberle (z d. Andrea Zeuch). W celu stworzenia przejrzystych i efektywnych struktur, powołano pięcioosobowy zarząd, w skład którego weszli oboje państwo Jungaberle, jak również inne zmotywowane osoby z różnych środowisk i o różnych umiejętnościach – każda z nich otrzymała własny zakres obowiązków. Dotyczyły one zarówno zarządzania sprawami organizacyjnymi, jak i projektami, których w Fundacji MIND nigdy nie brakowało – wręcz przeciwnie, zakres naszego działania ciągle rośnie.

Ponadto 9 września 2017 r. MIND założyło nasz Naukowy Komitet Doradczy, w skład którego wchodzą badacze i naukowcy, którzy zgodzili się reprezentować i udzielać porad Fundacji MIND.

Komitety i koordynatorzy 

Największy organ Fundacji MIND składał się z nakierowanych na konkretne projekty grup roboczych, które nazwaliśmy komitetami, z których każdy kierowany był przez jednego koordynatora. Schemat 1 przedstawia schemat organizacyjny, który obejmuje wszystkie grupy i działania MIND, które pojawiły się w ciągu pierwszych dwóch lat naszej działalności. Po raz kolejny, aby zagwarantować wysoki stopień przejrzystości i pomóc naszym licznym aktywnym wolontariuszom uzyskać wgląd w to, co dzieje się w naszej już i tak dość złożonej organizacji, stworzyliśmy podgrupy dla naszych komitetów i włączyliśmy każdy z ich projektów do schematu.

Schemat 1. Schemat organizacji Fundacji MIND w roku 2018

Poniżej przedstawimy pokrótce niektóre z głównych projektów, które zostały zrealizowane przez nasze komitety w latach 2017-2018, lub które są w dalszym ciągu kontynuowane. Podczas gdy każdy projekt jest przede wszystkim przypisany  do jednego komitetu, różne komitety pokrywały się w zakresie personelu i działań, a część projektów obejmuje więcej niż jeden komitet.

Komitet Naukowy

Komitet Naukowy stanowił trzon działalności Fundacji MIND. Jak widać poniżej, Komitet Naukowy był zajęty wieloma projektami, a sama liczba naszych projektów nie pozwala na ich bardziej szczegółowy opis, odbyłoby się to kosztem zaprezentowania pozostałych komitetów. Zapraszamy do zapoznania się z linkami do poszczególnych projektów, aby dowiedzieć się więcej na ich temat, ponieważ wiele z nich działa do dziś:

Komitet Terapii i Rozwoju

Komitet Terapii i Rozwoju składał się z międzynarodowej grupy terapeutów, którzy zajmowali się zrzeszaniem psychiatrów, lekarzy, psychologów i innych specjalistów z wykształceniem psychoterapeutycznym, zainteresowanych psychoterapiami wspomaganymi przez odmienne stany świadomości. Jego celem było opracowanie rygorystycznych, opartych na dowodach interwencji obejmujących odmienne stany świadomości. W tym celu Komitet Terapii ściśle współpracował z innymi komitetami (np. ds. Etyki, Prewencji). Główne projekty Komitetu Terapii i Rozwoju to:

Komitet Prewencji, Ograniczania Szkodliwości i Edukacji (PrewEd)

Głównymi działaniami Komitetu PrewEd w ciągu pierwszych dwóch lat były:

  • Budowa i pilotowanie serii warsztatów integracyjnych Ponad Doświadczeniem (BEYOND EXPERIENCE), mających na celu wspieranie ludzi w radzeniu sobie z trudnymi doświadczeniami psychodelicznymi oraz budowanie kompetencji, które pozwolą na głębsze i bardziej zrównoważone korzystanie z tego rodzaju doświadczeń. Pierwsze tego typu kursy odbyły się w Amsterdamie i Berlinie.
  • Ponad 40 artykułów prasowych, wystąpień radiowych i telewizyjnych podczas pierwszych 24 miesięcy – Henrik Jungaberle na konferencji Ponad Psychodelikami (2018), Andrea Jungaberle w DeutscheWelle TV (2018).
Komitet Członkowski

Pod koniec 2017 roku Fundacja MIND liczyła w sumie około 175 członków. W celu zapewnienia naszym członkom jak najlepszego doświadczenia w relacjach z MIND, stworzyliśmy administrację członkostwa, proces onboarding’u dla aktywnych członków oraz system rozwiązywania konfliktów pomiędzy personelem. Ponadto nasi członkowie regularnie otrzymywali biuletyn podsumowujący najnowsze osiągnięcia i możliwości uczestnictwa lub zatrudnienia w ramach większej sieci członków i współpracowników MIND.

Komitet Pozyskiwania Funduszy

Komitet pozyskiwania funduszy odegrał kluczową rolę w ułatwianiu organizacji badań nad doświadczeniami psychodelicznymi w Europie poprzez zapewnienie środków finansowych.  Był on odpowiedzialny za marketing warsztatów integracyjnych Ponad Doświadczeniem (BEYOND EXPERIENCE), oraz sesji Lucia nr 3 w biurze MIND w Berlinie.

Ponadto, dzięki hojnym darowiznom od indywidualnych darczyńców, Komitet Pozyskiwania Funduszy stworzył kilka pełnych i częściowych etatów w MIND, a także pierwsze stypendium doktoranckie MIND.

Komitet ds. Etyki

Od samego początku było to oczywiste, że MIND musi wypracować rygorystyczne podejście do etyki organizacyjnej i indywidualnej. W pierwszych miesiącach 2017 r. Komitet ds. Etyki stworzył Kodeks Postępowania, którego przestrzegania oczekiwano od wszystkich pracowników w czasie pracy z MIND oraz w celu ochrony uczciwości naszej organizacji. Pytania takie jak “Jak chcemy pozycjonować się jako organizacja psychodelicznych nauk ścisłych oparta na zaangażowaniu członków fundacji” oraz “Jakie zasady i koncepcje chcemy, aby uosabiali nasi przedstawiciele?” były głównymi czynnikami rozwoju naszej etyki i kultury organizacyjnej.

W związku z ciągłym rozwojem MIND i jego licznych projektów Komitet ds. Etyki przyczynił się do powstania podstaw naszej uczciwości etycznej, niezmiennie biorąc pod uwagę naszą wizję.

Komitet Techniczny

Komitet Techniczny miał duży udział w budowaniu strony internetowej MIND, która została uruchomiona 1 lutego 2017 roku – co było wielkim osiągnięciem, biorąc pod uwagę nasze pierwsze w historii spotkanie pod koniec listopada 2016 roku! Dzięki hojnym darowiznom oprogramowania udało nam się stworzyć dobrze zintegrowane struktury online (grupowa komunikacja i przechowywanie danych online, poczta elektroniczna, fora) oraz oprogramowanie biurowe dla każdego członka, któremu Komitet Techniczny zapewnił wsparcie strukturalne.

Komitet ds. Public Relations

Głównym przedmiotem zainteresowania Komitetu ds. Public Relations (PR) była komunikacja MIND z jej współpracownikami, decydentami politycznymi, zwolennikami, dziennikarzami i zainteresowanymi przedstawicielami opinii publicznej. W domenie psychodelików i odmiennych stanów świadomości, dla MIND zawsze kluczowe znaczenie miało jednoznaczne pozycjonowanie się jako organizacji naukowej. Komitet PR wspierał MIND w kształtowaniu swojego wizerunku jako źródła fachowej komunikacji.

Do działań Komitetu PR należały m.in. prowadzenie strony internetowej MIND, bloga, biuletynu informacyjnego oraz naszych różnych kanałów w mediach społecznościowych.

Ponadto Komitet PR był zaangażowany w wydarzenia reklamowe w Akademii MIND i kierował uwagę naszych zwolenników na rosnącą liczbę publikacji naukowych, artykułów prasowych i dorobku medialnego generowanego przez MIND.

Jeszcze raz, patrząc na pierwsze dwa lata MIND,

można śmiało powiedzieć, że nasz projekt zawsze był szczególnie ambitny i to od samego początku. Zostaliśmy obdarzeni zespołem inteligentnych i oddanych osób z różnych środowisk, które podzielały naszą wizję i które były gotowe zainwestować swój czas i energię, aby stworzyć coś większego od siebie. Pokazuje to, że dzięki stawianiu sobie wysokich celów i poświęceniu im, strukturze i wytrwałości, rygorze i rozsądkowi, mała grupa ludzi może osiągnąć coś wielkiego i jesteśmy zdeterminowani, aby to kontynuować. I nie zapominamy, że nasza rosnąca grupa członków i zwolenników nie może pozostać bez wzmianki – dziękujemy za wsparcie w naszej pracy!

Chociaż nasza organizacja się rozrosła i zmieniła, zawiązano nowe sojusze, powstały nowe projekty, jesteśmy pewni, że zachowamy nasze cele i naszą uczciwość, i nadal będziemy dążyć do realizacji naszej humanitarnej wizji. Dziękujemy wszystkim, którzy udzielili nam wsparcia w początkowym okresie istnienia Fundacji MIND, wszyscy razem nauczyliśmy MIND stawiać pierwsze kroki, a teraz biegniemy w maratonie i nie damy się łatwo zmęczyć.

My, Fundacja MIND, pragniemy wyrazić naszą najszczerszą wdzięczność wszystkim, którzy byli lub nadal są częścią tego niesamowitego przedsięwzięcia na polu, które jest równie trudne, co satysfakcjonujące.

Our work at MIND relies on donations from people like you.

If you share our vision and want to support psychedelic research and education, we are grateful for any amount you can give.